Wonen

10 Augustus 2018

Wonen

Wonen - volledig programma

Wonen in het centrum van Temse en in de kernen van de deelgemeenten moet opnieuw aantrekkelijk worden. Groen Temse wil dit doen door meer groen en natuur te behouden binnen en buiten de kernen.

Aangename dorpscentra met groene accenten nodigen uit tot ontmoeten waardoor de sociale samenhang vergroot. Toeristen vinden de weg naar Temse waardoor de lokale economie groeit.

De straten in de winkelkern krijgen een volledige make-over. Het wordt een autoluwe zone, met aandacht voor de fietser en voetganger, met groene babbelhoekjes en een uitnodigend ontwerp. De opwaardering van de winkelkern maakt wonen in het centrum aantrekkelijk.

We zien daarnaast ook een nood aan betaalbare woningen. Daarom wil Groen een sociaal verhuurkantoor in Temse. Zo moeten Temsenaren niet langer naar het sociaal verhuurkantoor in Sint Niklaas, maar worden ze dichtbij huis geholpen.
De nood aan een groter aanbod van woonzorgcentra en assistentiewoningen is voelbaar in elke deelgemeente. Daar moet dringend aandacht aan geschonken worden.

Een aantrekkelijke woonkern

Een gemeentekern waar je kan winkelen, werken, wonen en ontspannen vermindert het aantal verplaatsingen met de auto. Al deze functies zijn opnieuw te voet of met de fiets mogelijk.

We maken het centrum van kerngemeente Temse en de kernen van de deelgemeenten autoluw en geven daarbij de straat en de publieke ruimte terug aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Waar mogelijk worden straten geknipt en omgevormd tot fietsstraten, met meer fietsparkings en veilige fietsenstallingen voor allerlei verschillende types: gewone fietsen, bakfietsen, elektrische fietsen en fietsen voor personen met een beperking.

Voor de auto’s wordt een lussenplan ingevoerd. Bepaalde parkeerplaatsen in een aantal eenrichtingsstraten worden vervangen door banken, bomen, fietsenstallingen, en gezellige terrasjes.

Ook voor de voetgangers worden veilige wandellussen ingevoerd waar de Temsenaren te voet al hun voorzieningen kunnen bereiken en hun boodschappen kunnen doen. Vooral voor onze senioren is dit een pluspunt: ze kunnen langer in hun vertrouwde leefomgeving wonen, ze blijven in beweging en ze ontmoeten mensen waardoor eenzaamheid vermindert.

De gemeente ontwikkelt een visie op sloop en vernieuwbouw in functie van dorpskernvernieuwing. Tussen de vernieuwde of nieuwe moderne gebouwen worden er groene doorsteken gemaakt voor wandelaars en fietsers. Deze nieuwe “trage wegen” zorgen voor een betere verbinding tussen de straten, waardoor bewoners sneller de fiets nemen of te voet gaan en de auto aan de kant laten staan. Doorkijkstraten met schaduwtuintjes zorgen voor een ruimtegevoel.

Inbreiding en kernverdichting

Kernversterking en verdichting zijn alleen aangewezen op plaatsen die goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer of waar minstens potentieel is voor een goede ontsluiting. Er moeten ook voldoende voorzieningen in de buurt zijn, indien mogelijk wordt er in de hoogte gebouwd. Een wildgroei van nieuwe appartementsgebouwen buiten de dorpskernen is niet onze toekomstvisie.
We houden rekening met de draagkracht van de omgeving, en we respecteren het bestaande gebouwen-erfgoed. Er moet een erfgoedbeleidsplan opgemaakt worden zodat het duidelijk wordt welke gebouwen of gevels moeten behouden blijven.

Ruimtelijke ordening buiten de kern

De voorbije decennia is er te veel verkaveld en bebouwd in onze gemeente. Het is tijd voor een inhaalbeweging: Groen Temse wil een onmiddellijke betonstop in alle woonuitbreidingsgebieden en in andere groene gebieden.

De woonuitbreidingsgebieden Blauwhofwijk, Smeswijk, Hollebeekwijk, Oostbergwijk, Veldwijk en Appelsvoorde mogen niet bebouwd worden. We willen een herziening van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Tielrode om de geplande verkaveling Roomacker terug te draaien.

Er moet een inventaris opgemaakt worden met erfgoedlandschappen die bescherming verdienen.

We bekijken of we leegstaande gebouwen en hopeloos verouderde woonblokken kunnen laten slopen en omvormen tot parkgebied. Braakliggende gronden maken we tijdelijk beschikbaar voor de inwoners in de vorm van een gemeenschappelijke moestuin of bloemenperk. Ouderen en jongeren, ongeacht hun afkomst kunnen samen de voorbereidingen treffen, zaaien en oogsten.
De woonwijken worden afgescheiden van de lawaaierige gewestwegen met originele geluidswerende bermen met begroeiing.
We voorzien publieke barbecue plaatsen, kampeerplaatsen met overdekte zitbanken en tafels waar mensen uit de buurt elkaar kunnen tegenkomen.

Verhandelbare bouwrechten en een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor meergezinswoningen en appartementen.
Naast bouwvoorschriften willen we als gemeente esthetische en praktische voorschriften opleggen aan de bouw van meergezinswoningen en appartementen in onze kern. Zo bewaren we als het gemeente het overzicht in onze kern en vermijden we een lappendeken van bouwstijlen, straten langs 2 kanten bebouwd en chaotische ruimtelijke ordening.

In een ruimtelijk uitvoeringsplan voor appartementen en meergezinswoningen bekijken we of er voldoende parkeerplaats is voorzien en hoe dit wordt ingepland. Zijn er voldoende fietsenstallingen, hoe zit het met mobiliteit en de nabijheid van scholen, winkels, openbaar vervoer? Een voorwaarde kan ook zijn dat er voldoende groen rond het nieuwe gebouw is voorzien en dit om street canyons tegen te gaan. Kleine groene doorsteekjes zorgen letterlijk voor meer ademruimte en betere luchtkwaliteit.
Een extra troef die we willen uitspelen zijn de verhandelbare bouwrechten. Dit houdt in dat de bouwrechten in slecht gelegen bouwzones geruild worden met bouwmogelijkheden op goed gelegen terreinen in of aansluitend bij de kernen. Door op deze locaties hoger en dichter bouwen te stimuleren, kan de eigenaar van de slecht gelegen bouwgrond vergoed worden en neemt tegelijk het overaanbod aan bouwmogelijkheden buiten de kernen af. Hiervoor bestaat nog geen formele regeling in Vlaanderen, maar als gemeentebestuur kunnen we hiermee een voortrekkersrol innemen.

Deze bouwverdichting combineren we met de nodige publieke ruimte, water en groen, door “ontpitting”: het vrijmaken van binnenruimtes om daar publieke ruimte te voorzien. Met de herbestemming van de ISA-site moeten we die kans aangrijpen.
Een ontwikkelaar die een project in de kern bouwt, krijgt meteen ook de opdracht om gemeenschapsvoorzieningen, publiek groen in de buurt te voorzien, of om dit te financieren als de overheid de realisatie doet.

Vormen van wonen

De gemeente moedigt nieuwe woonvormen aan: kangoeroewonen en gemeenschappelijk wonen of co-housing. Bij deze verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen wordt er samengeleefd onder één dak. Er worden dan verschillende ruimtes met elkaar gedeeld, zoals een tuin, wasruimte, keuken, ontmoetingsruimte... maar je behoudt tegelijkertijd ook een eigen privéruimte. Het is een betere benutting van de beschikbare ruimte. Het maakt wonen opnieuw betaalbaar.

Gemeenschappelijk wonen maakt het wonen ook aangenamer: er ontstaat een buurtgevoel, mensen helpen elkaar, er is meer communicatie en interactie, de eenzaamheid vermindert.

Locaties die in aanmerking komen: de ISA-site en de site Wittock-Van Landeghem.

Bij nieuwbouw stimuleren we de aanleg van een ondergrondse herstelplaats voor fietsen en fietsenparkings, naast ondergrondse parkeerplaatsen voor de auto’s. Bovengronds zijn er geen autoparkeerplaatsen meer.

We kiezen voor diversiteit in woontypes, ook in bouwhoogte. Zo krijgen we een gezonde mix in de bevolkingssamenstelling, waar zowel alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen als oudere koppels zich thuis voelen.

De gemeente investeert in voldoende sociale huurwoningen. Ze ondersteunt vooral de kwetsbare groepen bij de zoektocht naar een geschikte woning. Dit kan via een systeem van vrijwillige woonbuddy's, die professioneel ondersteund worden. De gemeente bewaakt de spreiding van sociale woningen over verschillende wijken en deelgemeenten.

Een energiezuinige en kwalitatieve woning voor iedereen

We werken een lokaal subsidiereglement uit om woningen energiezuiniger te maken, als aanvulling op Vlaamse renovatiepremies. We zorgen ervoor dat de premies voldoende hoog zijn, en dat ze terecht komen bij de doelgroepen die ze echt nodig hebben. We stemmen het reglement af op woningen die passen binnen de inbreiding- of kernversterking strategie.

De gemeente promoot energiezuinig renoveren en verschaft hiervoor de nodige tips en informatie.

Geveltuinen en groendaken

We stimuleren de bewoners om de natuur terug in het straatbeeld te brengen. Dit kan met enkele eenvoudige stappen:
Een bloembak op een vensterbank zorgt al meteen voor een aangenamere gevel. Met de juiste planten worden de bijen en andere nuttige insecten aangetrokken. Het oogt mooi, het ruikt mooi en vergt amper onderhoud.

We stimuleren het plaatsen van klimplanten tegen de gevels. Een verwijderde stoeptegel maakt plaats voor een mooie plant die langs de gevel omhoog geleid wordt. Zo’n tegeltuin kan een thuis bieden voor vogels en insecten.

Een verticale tuin is nog een stap verder. Dan wordt de hele gevel begroeid met planten. Deze ingreep is ingrijpender aangezien de wortels niet in de grond groeien, maar in speciaal aangebrachte aarde-zakjes tegen de gevel. De effecten zijn groter en nog treffender dan bij de bloembakken en de tegeltuin.

Wie het resultaat helemaal wil optimaliseren, kan opteren voor een groendak. Een daktuin zorgt voor een uitstekende extra isolatie en vermindert de wateroverlast bij regenweer.

De gemeentelijke groendienst biedt advies over welke aanpak en welke planten het meest geschikt zijn. Ze stimuleert en assisteert de aanleg van deze verticale tuinen en groene daken. De gemeente zorgt voor een aangepast gemeentelijk reglement.

Volledig programma