Voorstel tot subsidiëring van de aanplant van kleine landschapselementen

09 December 2019

Voorstel tot subsidiëring van de aanplant van kleine landschapselementen

Raf Catthoor lichtte dit voorstel toe in de gemeenteraad van november: "Struiken en bomen halen CO 2 uit de lucht, zodat ze bijdragen tot het vertragen van de opwarming van de aarde. Lijnvormige beplantingen zoals hagen, houtkanten en (knot)bomenrijen, evenals hoogstammige bomen verhogen de bio-diversiteit. Dit zijn twee belangrijke redenen voor ons voorstel: kan onze gemeente subsidie geven voor de aanleg van kleine landschapselementen op percelen gelegen in de gemeentelijke landelijke ruimte en in woonuitbreidingsgebied? Met Kleine LandschapsElementen (KLE) bedoelen we: streekeigen boom- of struiksoorten die als zelfstandig elementen in het landschap voorkomen. De percelen waarop de KLE met subsidie worden aangeplant moeten gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied of in agrarisch gebied volgens het gewestplan of BPA. Erven, d.w.z. percelen waarop reeds woningen en/of bedrijfsgebouwen ingeplant zijn, komen niet in aanmerking. De aanplanting dient minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan. Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen is dus niet toegestaan. Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een kap-, milieu- of stedenbouwkundige vergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplant. De gemeente Lille heeft deze subsidiëring reeds ingevoerd. Daar worden de volgende bedragen gehanteerd: Voor een haag of houtkant: 0,50 euro per plant wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden: De aanplant dient een lengte van minimaal xx meter te hebben Plantafstanden zijn 0,30 tot 0,50 meter in hagen, 1 meter in houtkanten Het plantgoed heeft een minimumformaat van 60 tot 80 cm Voor een bomenrij: Hoogstammig beworteld plantgoed: 7,50 euro per stuk bij een aanplant van minstens10 bomen waarvan de stamomtrek minstens 8 tot 10 cm bedraagt. Niet-bewortelde poten: 2,50 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 bomen De plantafstand in de rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen en 5 tot 7meter voor knotbomen. Voor een gecombineerde aanplant van een haag met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen. De subsidie voor de aanplant wordt beperkt tot 250 euro per aanvrager per jaar. Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kunnen we de bevolking op deze manier sensibiliseren en stimuleren tot aanplanten." Antwoord: "Er is nu geen subsidiereglement voor kleine landschapselementen. We kiezen ervoor om acties op het terrein te ondersteunen en om advies te geven rond het knotten van wilgen en het aanleggen van poelen, bijvoorbeeld."  Raf vraagt om dit dan ook te communiceren naar de bevolking. De schepen zegt dat dit zal gebeuren. Voor ons mocht het wel iets meer zijn!