Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 (PLO259)

31 Mei 2019

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 (PLO259)

Doel van de plannen: maatregelen en acties voorbereiden die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen van Schelde en Maas en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan nog tot en met 18 juni de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. www.volvanwater.bewww.mervlaanderen.be
De nota kan ook ingekeken worden op AC De Zaat, Milieudienst Tot en met 18 juni kan je opmerkingen bezorgen aan:
- het lokaal bestuur 
- het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving
Voor meer info, bel het gratis nummer 1700 of surf naar www.mervlaanderen.be