Natuur en milieu

14 Augustus 2018

Natuur en milieu

Natuur en milieu - volledig programma

Een gezonde leefomgeving is een basisrecht voor iedereen. Zuivere lucht, een groene omgeving of helder water vol leven zijn helaas geen evidentie meer. Jarenlang gebruik van pesticiden hebben onze bodem zo vervuild dat zelfs spelen in de eigen tuin een risico kan inhouden.

Natuur ontspant mensen, maakt hen gezonder, gelukkiger en creatiever. Groen wil daarom van dat basisrecht opnieuw een prioriteit maken. Een actief ambitieus milieu- en natuurbeleid van en voor alle inwoners.

De gemeente neemt een duurzaamheidsambtenaar in dienst. Daarnaast voorziet ze in opleiding van haar personeel inzake groenbeheer, milieubeheer en duurzaamheid.

De gemeente geeft actieve steun aan natuurverenigingen en aan de talrijke burgerinitiatieven die zich inzetten voor open ruimte, natuurbehoud en -herstel. De MiNaraad (Gemeentelijke Adviesraad voor Natuur en Milieu) wordt gelijkwaardig gesteld aan andere maatschappelijke adviesraden van de gemeente.

De gemeente promoot het ecotoerisme. Natuur, landschap en water zijn onze sterkste toeristische troef! Ze organiseert geleide natuurwandelingen die gratis zijn voor de inwoners van Temse, informatiemomenten, cultuuravonden in het groen… De gemeente draagt zorg voor haar trage wegen: heropenen, bewegwijzeren, ecologisch onderhouden en promotie.

De gemeente stimuleert actief de aankoop, het beheer en openstelling van natuurgebieden. Dit kan door zelf gronden aan te kopen of terreinbeherende organisaties te ondersteunen bij de aankoop en/of het beheer van grote aaneengesloten gebieden. Bijvoorbeeld aan de provincie vragen om de vroegere kleiputten in eigendom van BVBA AMT Hofstraat (Roomakker Tielrode) aan te kopen, met beheer door de gemeente. Zo kan het provinciaal domein uitgroeien tot een nog waardevoller natuurgebied.

Nog een optie: Gemeente Temse maakt een nieuw GRUP (Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de steenbakkerij-site in Steendorp, dat deze site een groen en recreatief karakter geeft.

De gemeente stelt een bos-uitbreidingsvisie op en maakt werk van de realisatie van nieuw bos en/of bosverbindingen. Bijvoorbeeld een natuurverbinding tussen Gelaagpark en Roomkouter in Steendorp, zodat dieren zich zonder gevaar kunnen verplaatsen tussen beide gebieden.

De gemeente neemt initiatieven om de natuur in landbouwgebied te ondersteunen. Een doordachte landschapsplanning en actief landschapsbeheer met aandacht voor kleine landschapselementen (KLE) kan de natuurwaarde in landbouwgebied een flinke duw in de rug geven. De gemeente stimuleert landbouwers om via beheerovereenkomsten (VLM) zoveel mogelijk KLE op hun bedrijf te integreren.

De gemeente communiceert regelmatig over haar natuurbeleid. Zo geeft ze een gezicht aan de lokale natuur.

De gemeente stimuleert groene aanplantingen in de straat: geveltuintjes, groendaken, tegeltuintjes, bomen. Het is bewezen dat groene aanplantingen in de straat het fijn stof opvangt waardoor we er minder van inademen. Groen in de buurt van mensen verhoogt het geluksgevoel.

De gemeente zoekt naar uitbreiding van het aantal volkstuintjes. Daar kunnen buurtbewoners op een ecologische manier de grond bewerken en hun eigen bio-groenten kweken.

De gemeente geeft het goede voorbeeld en weert het gebruik van pesticiden en herbiciden voor het onderhoud van gemeentelijk groen. Ze moedigt haar inwoners aan om pesticiden-vrij te werken.

De gemeente voert het bermbesluit correct uit. Ze stelt een bermbeheerplan op met bijkomende maatregelen om de natuur in en rond de bermen meer kansen te geven. Het bermmaaisel wordt afgevoerd, om de biodiversiteit van planten en dieren te bevorderen.

Geleidelijke omvorming van het gemeentelijke wagenpark naar voertuigen op CNG, elektriciteit of biogas.
Organiseren van een gemeentelijke zadenbeurs waar mensen biologisch plantgoed en zaden kunnen kopen en/of ruilen.
Ruimte creëren in de buurt van woonzorgcentra en scholen waar ouderen en kinderen samen kunnen vertoeven in het groen.

Opmaak van een bomenbeleidsplan (naar voorbeeld van Sint-Niklaas). Een bomenbeleidsplan moet ervoor zorgen dat er meer inheemse bomen komen op het grondgebied van Groot Temse. Bomen hebben een positieve invloed op het geluksgevoel en reduceren CO2 in de lucht. Ook het oplijsten van verloren stukjes grond her en der in de gemeente waar burgers bomen mogen planten en onderhouden, in overleg met de Groendienst.

De goede samenwerking van de gemeentelijke amfibieënwerkgroep met RLSD (Regionaal Landschap Schelde Durme) wordt maximaal benut om een blijvend optimaal beheer van de lokale poelen te verzekeren.

De gemeente promoot actief de circulaire economie waarbij elk product zo wordt ontworpen dat het zoveel mogelijk gebruikt, hersteld en hergebruikt kan worden. Gemeente Temse geeft een actieve ondersteuning en biedt locaties aan voor hersteldiensten waarbij mensen kunnen samenkomen om elkaar te helpen bij grotere en kleine herstellingen van elektrische toestellen, fietsen, kleding enz.

We verkleinen de afvalberg door in te zetten op sensibilisering en promotie van duurzame producten. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld. Wegwerpproducten worden verbannen op de gemeentelijke diensten en er wordt actief promotie gemaakt om de duurzame variant te gebruiken. De gemeente onderneemt initiatieven om de afvalberg te beperken bij alle feestelijkheden.
Door groepsaankopen te organiseren kunnen de inwoners op een goedkopere manier milieuvriendelijk en duurzame producten aankopen. Zo hebben ook die mensen met een beperkter inkomen toegang tot ecologische producten.

Jonge ouders bewust voor wasbare luiers kiezen, kunnen een premie krijgen. Gemeentelijke kinderopvangplaatsen geven het goede voorbeeld.

De gemeente sensibiliseert om correct te sorteren en te recycleren. Hiervoor werken we samen met scholen en verenigingen.
Samen met de middenstand investeert de gemeente verder in een groene, afvalvrije gemeente. Handelaars bieden geen plastieken zakken of verpakkingen meer aan in Temse, ook niet tegen betaling. Wat de handelaar in aankoop daarmee uitspaart, kan als korting worden doorgerekend aan de klant. Plastieken zakjes worden dus vervangen door duurzame tassen. Duurzame circulaire economie hoeft niet altijd het inzetten van grote middelen en/of sancties te zijn. Het kan simpelweg door sensibilisering en samenwerking. De gemeente stimuleer lokale supermarkten om geen groepsverpakkingen meer te gebruiken.

De gemeente werkt aan een betere samenwerking met de politie rond zwerfvuil. Het sluikstorten wordt effectief beboet (we gaan voor een nultolerantie). Gemeente Temse biedt actieve informatie aan en sensibliseert over zwerfvuilbestrijding in scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen.

De gemeente promoot en verspreidt stickers om reclamedrukwerk te weigeren, de burger blijft uiteraard een vrije keuze houden.

volledig programma