Inclusieve samenleving

24 Augustus 2018

Inclusieve samenleving

Inclusieve samenleving - volledig programma

Een inclusieve samenleving omhelst het samenleven ongeacht leeftijd, afkomst, geloof, gender of rijkdom. Leren samenleven is een traag proces.

In steden zoals Mechelen zien we een onomkeerbaar positieve evolutie: samenleven met andere culturen, met de spanningen die daarmee soms gepaard gaan, wordt het nieuwe normaal. Een inclusieve samenleving verrijkt iedere mens die daarvan deel kan en mag uitmaken. Aan de basis ligt wederzijds respect, solidariteit, empathie, een grote luisterbereidheid. Het is een helpende hand voor zij die er nood aan hebben.

Een inclusieve samenleving komt tot stand met en door alle burgers. Onze gemeente heeft meer en meer behoefte aan burgerparticipatie, waarbij het de burgers zijn die samen met het bestuur een consensus bereiken in zaken die hen rechtstreeks aanbelangen. Daarom steunt Groen Temse kleinschalige initiatieven die die samenhorigheid en de solidariteit bevorderen.
De gestegen armoedecijfers van Temse spreken voor zich, het is aan de gemeente samen met alle burgers om solidariteit te tonen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle voorzieningen.

Welke initiatieven wil Groen ter bevordering van een gemeente waar echt samenleven mogelijk wordt?

Een gemeente met aandacht voor mens, dier en natuur

Praatgroepen voor emancipatie en integratie

Het bestaande aanbod wordt uitgebreid naar twee momenten per week, vrijdagmorgen en een avond tijdens de week.
Het is niet altijd eenvoudig voor vrouwen om over de dagdagelijkse beslommeringen te praten waar ook mannen aanwezig zijn. In het kader van emancipatie en integratie is het belangrijk om een stem te geven aan die vrouwen die het moeilijk hebben om uit hun isolement te komen. Een praatgroep voor enkel vrouwen is een stap in de goede richting.

Wandelen door natuur in de buurt

Een samenwerking met natuurverenigingen in Temse zorgt voor toegevoegde waarde. Erop uit trekken in gezinsverband hoeft niet duur en zeker niet ver te zijn. Temse heeft veel te bieden: de jaagpaden langs Schelde en Durme, de natuurgebieden Roomacker en Roomkouter, Fort van Steendorp, Schousselbroekpolder,…

Zelf ecologische huishoudproducten maken

De gemeente organiseert workshops rond milieuvriendelijke en budgettaire alternatieven voor huishoudelijke taken . Mensen gebruiken thuis teveel dure en schadelijke producten waarvan ondertussen bewezen is dat ze niet beter zijn dan grootmoeders oplossingen. Workshops waar iedereen baat bij heeft en die zeer praktisch en met een zeer klein budget haalbaar zijn.

Woonzorgcentra wordt spil van de buurt

We ondernemen acties opdat de woonzorgcentra en de buurt elkaar beter te leren kennen. Concreet kan dat betekenen dat buurtbewoners gaan sporten in de kineruimte, of eten in de cafetaria van het centrum, of dat er in dat gebouw kinderopvang of een kapper of een bibliotheek komt. Omgekeerd worden de mensen uit het rusthuis door de buurtbewoners meegenomen naar de omgeving, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of om een wandeling te maken.

Volkstuintjes brengen jong en oud samen

Op gemeenschappelijke moestuinen kunnen ouderen en jongeren, ongeacht hun afkomst samen voorbereidingen treffen, zaaien en oogsten. Per site wordt een coördinator verkozen die het project in goede banen leidt. Samen aan projecten werken doet elk individu groeien. Dergelijke projecten maken Temse aantrekkelijk om in te wonen en creëert groen in de directe omgeving.

Buurtfeesten

De gemeente geeft logistieke en financiële ondersteuning om buurtfeesten te stimuleren. bijvoorbeeld een buurtbuffet met gerechten van Tunesische couscous tot Vlaamse (veggie) stoverij…

Buddywerking

De gemeente start een buddy-werking op. Een buddy is iemand die mensen begeleidt om te sporten, cultuur te beleven of te reizen. Temse kan het label “Buddyvriendelijke gemeente” verwerven. Dit is een label voor gemeenten die het buddyproject voor mensen met een beperking bekendmaken bij burgers.

Ook voor niet-begeleide vluchtelingen willen we deze buddywerking opstarten. Het is zowel voor de nieuwkomers als voor de inwoners zelf essentieel dat het inburgeringsproces vlot verloopt.

We promoten daarom een persoonlijke en aangepaste buddy-begeleiding met vrijwilligers, gecoördineerd door de gemeente. Hiertoe organiseren we infosessies i.s.m. verschillende burgerinitiatieven om meer vrijwilligers samen te krijgen.


Fietslessen

Groen Temse wil iedereen de fiets op, in een veilige en groene omgeving. Ook zij die nooit de kans gekregen hebben om te leren fietsen moeten zelf de keuze kunnen maken tussen verschillende vervoersmogelijkheden. Daarom spreken we die doelgroep aan en promoten we de reeds bestaande fietslessen.. Jong en oud is welkom, beginners en zij die het verleerd zijn, mensen die door een fysieke of mentale beperking op aangepaste fietsen beroep doen en daar niet altijd de middelen voor hebben.

Vluchtelingen

De gemeente zorgt voor voldoende Lokale Opvanginitiatieven voor asielzoekers. Vooral niet-begeleide minderjarige vluchtelingen vragen aandacht.

Jeugdwerking

Groen Temse wil jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan de samenleving. We vertrekken vanuit hun leefwereld en hun rechten. We gaan polarisatie tegen en kiezen voor erkenning en samenwerking. In Temse vinden we dat elk kind zich moet thuisvoelen in onze gemeente. Naast het recht op goed en gelijkwaardig onderwijs moet er ook geluisterd worden naar de noden van elk kind. We stappen af van het hokjesdenken en gaan voor een open beleid, waarbij kinderen met een beperking, leerproblemen of een moeilijke thuissituatie de juiste ondersteuning krijgen, zodat ook zij een volwaardige partner kunnen worden in onze gemeente.

Jongeren hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning in hun buurt, zonder opgesloten te worden. We willen onze gemeente aantrekkelijker maken voor onze jeugd door pleinen en straten te voorzien van voldoende ontspanningsruimte, om aangenaam te vertoeven en elkaar te ontmoeten. We willen waar mogelijk tijdelijk ongebruikte openbare ruimte benutten als ontspanningsruimte voor onze jeugd.

Door kleine ingrepen kunnen we al een groot verschil maken voor onze jeugd en hun het recht teruggeven om rond te hangen in eigen dorp en gemeente.

We willen plaatsen voorzien met een skateramp, een basketbalring, etc. Plaatsen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, sporten en zich creatief kunnen uitleven, gaande van onze jonge graffiti kunstenaars tot muzikaal talent.

Leegstaande ruimtes kunnen ingericht worden met een graffitimuur, ontmoetingsruimte of als repetitieruimtes, zodat we hen alle middelen geven om hier in onze gemeente zich uit te leven en zich te ontplooien.

Het inspraakproces is belangrijk. Niet enkel de uitkomst. Dat vergt tijd, kennis en informatie. Deze Co-creatie tussen jeugd en gemeente gebeurt best zowel offline, in klassen en de publieke (jeugd)ruimtes, als online, waar jongeren actief zijn.

Groen is voorstander van de aanstelling van een jeugdambtenaar. Die staat in nauw contact met de schepen van jeugd en de jeugdraad. Tegelijk moet die dicht bij jongeren en het jeugdwerk kunnen staan om de vinger aan de pols te houden en de noden van onze jongeren te vertegenwoordigen.

volledig programma