Energie

08 September 2018

Energie

Energie - Volledig programma

De klimaatverandering en de luchtvervuiling zijn een gevolg van teveel uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen die vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals diesel, petroleum, gassen, …

De strijd is globaal, maar een sterke lokale aanpak kan het verschil maken.

Groen Temse zet in op deze voorstellen:

We gaan voor 100 % hernieuwbare energie. Heel wat studies bewijzen dat het kan. Als we vandaag de juiste keuzes maken. Als we niet blijven vasthouden aan achterhaalde technologieën. Uitstel kost immers handenvol geld.

Wij kiezen voor een modern energiemodel. Dat is een basisvoorwaarde voor een eerlijke, gezonde samenleving. Dit zijn de bouwstenen:

 • Energie besparen. Minder energieverbruik in gebouwen, industrie en transport. Energiebesparing in de industrie leidt tot minder kosten en meer budget voor innovatie. Woningen worden energiezuiniger, zo daalt de energiefactuur. Niemand blijft in de kou staan.
 • In eigen handen. Vandaag spenderen we miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen. Dat moet anders. Burgers en energiecoöperaties spelen een centrale rol in de energieproductie van de toekomst. Winsten en investeringen vloeien dan meteen terug naar onze economie. Dat zorgt voor een win-win, want het levert nieuwe, kwaliteitsvolle jobs.
 • Duurzame mix. We combineren zonne- en windenergie, waterkracht, geothermie, duurzame biomassa en golf- en getijdenenergie. Groene stroom, warmte en transport sluiten naadloos op elkaar aan. Op die manier beperken we de uitstoot van broeikasgassen en garanderen we dat het licht niet onverwachts uitgaat.
 • Geen kernenergie. We maken komaf met die dure, vervuilende en gevaarlijke technologie uit het verleden. Kerncentrales houden altijd risico's in, zeker de oude scheurtjescentrales in België. Radioactief afval is een onaanvaardbare erfenis voor de volgende generaties. Bovendien hindert kernenergie de doorbraak van hernieuwbare energie. Ten laatste tegen 2025 sluiten we alle kerncentrales. Nieuwe kerncentrales zijn geen optie voor Groen Temse.
 • Weg met fossiele brandstoffen. Olie, steenkool en gas moeten zo veel mogelijk onder de grond blijven. Nieuwe steenkoolcentrales kunnen niet. Alleen conventioneel aardgas speelt nog een rol in de overgang naar hernieuwbare energie. Schalie- en steenkoolgas zijn geen alternatief.

Groen wil dat Gemeente Temse een voorbeeldrol opneemt.

Dat kan door:

 • Zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk daken: scholen, sporthallen, …
 • Zonnedelen in te voeren. Niet iedereen heeft de middelen om te investeren in zonnepanelen, of de juiste dakoriëntatie. Bij “zonnedelen” investeert de burger in een deel van een zonne-installatie op een dak van iemand anders. In ruil krijg je korting op de energiefactuur. De gemeente inventariseert hiervoor de geschikte daken op haar grondgebied. Daarna geeft de energiesector groen licht, zodat het zonnedelen kan beginnen. In Zele, bijvoorbeeld, wordt dit in 2018 ingevoerd.
 • Een initiatief te lanceren om een zonne-energiepark te bouwen op geschikte locaties, bijvoorbeeld de oude kleiputten van Steendorp, na afloop van de ontginning.
 • Initiatief te nemen bij het zoeken van geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens, bijvoorbeeld in industriezones. De gemeente kan zelf beslissen over een alleenstaande windmolen (vermogen onder de 4 Megawatt) en heeft een adviserende rol in het vergunningstraject voor een windmolenpark (vanaf 4 Megawatt).
 • De burgers van bij het begin te betrekken bij het bij het zoeken naar een geschikte locatie voor energieprojecten.
 • Te streven naar coöperatieve vennootschappen, zodat de burger de mogelijkheid krijgt om financieel in energieprojecten te participeren. Dat kan win-winsituaties opleveren en voor een groter draagvlak zorgen.
 • Te streven naar gemeentelijke gebouwen met een lage-energie standaard (bijna energie-neutraal, 30 kWh/m2). Kandidaat ter verbetering: het oude gebouw van de Academie/CVO in de Schoolstraat.
 • Het energieverbruik van de verlichting in de gemeentelijke gebouwen te reduceren van 52 W/m2 naar 20 W/m2 door de eenvoudige overschakeling naar LED verlichting.
 • De emissie van haar wagenpark te beperken: technologische shift naar elektrische voertuigen of voertuigen op CNG (aardgas).
 • Samen te werken met De Lijn om meer energievriendelijke (bijvoorbeeld hybride) bussen in te zetten in Temse.
  Een ethische code op te stellen voor toekomstige investeringen in fondsen die de klimaattransitie stimuleren.
 • Te onderzoeken of er op haar grondgebied mogelijkheden zijn waarbij de restwarmte van bedrijven gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen, sportaccomodatie, ziekenhuizen of openbare gebouwen. Bij nieuwe woonprojecten of collectieve wijkrenovatie wordt aandacht geschonken aan niet-individuele energieopwekking en verwarming zoals warmtenetten, gedeelde zonnepanelen, ...
 • Zich uitdrukkelijk uit te spreken voor een sluiting van de kerncentrales in 2025, die van Doel in het bijzonder. Ze laat geen transport van hoogradioactief materiaal op haar grondgebied toe.

Groen Temse wil dat de gemeente burgers, bedrijven en handelszaken stimuleert voor bewuste energiekeuzes. Dat kan door:
Een informatiepunt toe te voegen aan de gemeentediensten, een energieloket waar informatie te vinden is over de technische kant van hernieuwbare energie en over mogelijke subsidies. Het verdelen van sensibiliserende en informerende folders, het organiseren van workshops, het organiseren van groepsaankopen,…

De plaatsing van muurisolatie, dakisolatie, betere beglazing, (enkel glas vervangen door dubbel), plaatsen van zonneboilers, fotovoltaïsche installaties, te stimuleren.

Proactief (reeds bij de bouwaanvraag) premies en advies te bieden aan wie energiezuinig bouwt of verbouwt.

Het organiseren van gratis energiescans en warmtescans. Het resultaat van zo’n scan werkt sensibiliserend en zorgt voor een gedragsverandering bij de huishoudens.

Energie-armoede te bestrijden. De energie-armoede in Vlaanderen blijft toenemen en lokale besturen en andere actoren zoals sociale huisvestingsmaatschappijen hebben vaak te weinig middelen om hun doelgroep te ondersteunen. De gemeente gaat de samenwerking aan met RESCOOP vzw, ‘Renewable Energy Sources cooperative’. Rescoop helpt het lokaal bestuur die groeiende sociale kloof dichten door financiële middelen ter beschikking te stellen die energiebesparende investeringen ook voor energie-arme gezinnen mogelijk maakt.

Handelszaken te stimuleren om energie-efficiënter te werken zoals door het plaatsen van balansventilatie om de warmte in de zaak te houden bij steeds openende deuren. Het beter isoleren van gebouwen zorgt voor een win-winsituatie, want op lange termijn worden kosten bespaard.

Het geven van concrete adviezen voor een meer energiezuinige industrie door monitoring en optimalisatie van processen. Bijvoorbeeld de organisatie van audits rond verlichting voor bedrijven en kantoorgebouwen. Premies van Eandis kunnen financieel helpen om dergelijke licht-audits te ondersteunen.

Volledig programma