Antwoord op de beleidsverklaring

29 Maart 2019

Allereerst willen we de 3 partijen feliciteren met de opmaak van deze beleidsnota. Het is wel jammer dat we deze nota pas 2 dagen mochten ontvangen voor de gemeenteraad. Er zijn een aantal concrete actiepunten in terug te vinden en er is blijkbaar al rekening gehouden met de vragen van de oppositiepartijen zoals de uitbreiding van de sleutelpas, groenzones vrijwaren, een oplossing voor de steenbakkerij, Korte keten landbouw promoten, …   Een aantal zaken waar we volledig kunnen achter staan: Herbekijken van sturende belastingen. We hopen dat hierbij zeker ook rekening gehouden wordt met de zwakkeren in de samenleving. Dit kan een kans zijn op een sociaal fiscaal correct beleid. Inbreiding in de kern met een leefbaar winkelcentrum en aandacht voor groene accenten. Betaalbaar wonen en bescheiden woningen, hopelijk zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en de mensen te verplichten buiten het centrum hun heil te gaan zoeken. Openbare werken: hier is een structureel grote karwei nodig. Positief vind ik het een uniform beeldplan. Nog beter zou zijn om de burgers hier mee te laten beslissen welke vuilbakken, fietsenstallingen, …. men wil zien in het straatbeeld. Groen, natuur en landbouw. Hier zijn praktische doelen vooropgesteld waar we achter kunnen staan. Het zou nog meer sieren indien er gekozen zou worden om biologische landbouw te promoten, volkstuintjes te organiseren om op deze manier de burgers meer bij de keten zelf te betrekken. Alternatieve vervoersmiddelen promoten, organiseren zoals aangegeven door de oppositie is een positieve evolutie. De gemeente als voorbeeldfunctie om het afval te reduceren. Het bannen van plastiek op alle evenementen georganiseerd op openbaar domein zou een minimum moeten zijn als start zoals aangegeven in een eerdere vraag. Aandacht voor de zwakke weggebruiker en het uitbreiden en optimaliseren van voet- en fietspaden. Hopelijk wordt er eindelijk werk van gemaakt. Aandacht voor participatie; Hopelijk durft dit bestuur verder gaan tot enkel het aanhoren van ideeën om ze eventueel mee te nemen in de plannen, maar laat ze de burgers mee deel uitmaken van het beslissingsproces, echte participatie.   Wat we zeker missen: Transparant financieel beleid. Hopelijk komt de commissie financiën meer bij mekaar dan de voorziene 2x per jaar zodat een tijdige bijsturing mogelijk is. Ik lees nergens een plan om de ruimtelijke ordening in een visie, of een soort masterplan te gieten. Ik zie vooral afzonderlijke plannen, maatregelen. Hoe wil men dit bewerken zonder algehele visie? Ik lees nergens iets over de problematiek van de Roomacker. Heeft men dit project opgegeven of durft men hier geen standpunt innemen op papier naar de burgers toe? Het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen in en rond de gemeente op strategische plaatsen, mist nog in het verhaal over openbare werken. Wat met bakfietsen? Dit zou een ideale manier zijn om het fietsgebruik te stimuleren. De gemeente zou actief mee kunnen werken om asfalt op veel plaatsen om te ruilen voor groene zones.   Er wordt al gekozen voor een bepaald parkeerbeleid alhoewel de mobiliteitsstudie al lopende is. Hier is gekozen voor een burgerparticipatietraject, maar met deze beleidsverklaring wordt eigenlijk al gezegd dat de visie al grotendeels vaststaat. Integratie en inburgering. Hier wordt heel hard het “zij en wij” denken gestimuleerd. Er wordt enkel gesproken over mensen met migratie achtergrond die zich dienen te integreren. Er wordt nergens gesproken over het samenbrengen van verschillende mensen, het sensibiliseren. Het is een eenrichtingsverhaal waarin de anderen zich enkel dienen aan te passen. Dit beeld past niet meer in de hedendaagse multiculturele samenleving en werkt enkel radicalisering langs beide kanten in de hand. Geen hondenweide?   Er wordt aan de oppositie een samen-werking gevraagd, hopelijk was dit niet een knipoog naar 1 enkele partij. De concrete punten die opgelijst staan, kunnen we ons grotendeels achter zetten. Echter zijn er teveel zaken nog te algemeen gehouden en worden geen harde beloftes gemaakt. Het voelt als een copy-paste van 3 partijprogramma’s. De verkiezingen zijn echter voorbij en we zitten nog op de honger op échte actiepunten die dit bestuur ten allen koste wil verwezenlijken. Sterker nog, het voelt als een huwelijk met de volgende geloften: Ik beloof eeuwig trouw te blijven, zolang er niets verandert. Ik beloof je te steunen in ziekte en gezondheid, tenzij het te erg is. Vanuit Groen, zullen we actief meewerken aan een constructieve beleidsperiode, voor de concrete zaken die de toekomst van Temse garanderen. Maar tevens zullen we erover waken dat de Groene toekomst van Temse gevrijwaard blijft, dat er geleefd kan worden door iedereen en met iedereen.