Onze visie

Groen Temse wil het bestuur teruggeven aan de burger en wil een dynamiek op gang brengen binnen de gemeente. Zowel tussen de bewoners als tussen de beleidsmakers.

Daarom spreken we van “een beweging met een visie”, Groen Temse wil de politiek overstijgen en een burger participatie in gang zetten.

Met toegankelijke online fora, volksvergaderingen en volksraadplegingen willen we de inwoners van Temse aanzetten om actief en constructief mee te werken aan de uitbouw van onze gemeente. We willen de burger bij het beleid betrekken zodat hij zich meer als “maker” dan als “consument” gaat gedragen. Door op kleine schaal initiatieven te organiseren en te steunen willen we laten zien waar we in de toekomst heen kunnen. Zo willen we een bewustzijn creëren en wat werkt uitbreiden naar de hele gemeente en zelfs als voorbeeld aanreiken aan andere gemeenten.

We spreken over de transitie naar een duurzame samenleving naar analogie met het klimaatakkoord dat werd ondertekend door 170 landen tijdens de klimaattop van Parijs in 2015. Die transitie is veel ruimer dan maatregelen die verdere klimaatveranderingen moeten tegengaan, een duurzame samenleving is een inclusieve samenleving waarin iedereen recht heeft op onderwijs, huisvesting, werk, gelijkheid, informatie, gezondheidszorg, vrede, vrije meningsuiting, zuiver water, zuivere lucht, voedsel... om deze transitie mee vorm te geven staat Groen Temse voor 100% achter deze doelstellingen en zullen we iedere beslissing of voorstel toetsen aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs 2015.

Groen Temse wil hierin een voortrekkersrol opnemen en andere lokale, regionale en zelfs nationale overheden wijzen op de urgentie van de klimaatproblematiek. Er zullen vernieuwende, out-of-the-box oplossingen nodig zijn om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven er jaarlijks 140.000 mensen ten gevolge van de klimaatverandering. Dit is dus geen probleem in de verre toekomst, maar eist nu al slachtoffers en heeft verstrekkende gevolgen op onze omgeving en onze gezondheid.

Grote geopolitieke problemen zoals migratie, fundamentalisme en armoede zijn sterk gerelateerd aan de klimaatkwestie. Groen Temse vindt dat lokale besturen niet moeten wachten op initiatieven van hogerhand.

We willen op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor lokale problemen. We willen een leefbare omgeving waar we onszelf in kunnen ontplooien en waarin we onze kinderen gelukkig kunnen zien opgroeien. We willen samen met onze buren nadenken over hoe het anders kan, ideeën aanreiken en de bevolking van Temse inspireren.

De mensen achter Groen Temse zijn geen politici. We zijn je buren, je collega's, de mama's en papa's die samen met jou aan de schoolpoort staan. Met de Schelde komt de natuur letterlijk en figuurlijk door het hart van onze gemeente. Het is aan ons om de gemeente vorm te geven in harmonie met de natuurlijke omgeving, op maat en naar de wensen van de mensen die er wonen. Want het kan anders!

Stemmen voor Groen Temse impliceert stemmen voor een nieuwe methodiek, een nieuw bestuursmodel en een inclusief verhaal op lange termijn.

Groen Temse doet niet mee aan het opbod tussen de partijen met beloftes en vooropgestelde realisaties, Groen Temse pakt eerst de algemene manier van bestuur aan om vervolgens samen met alle betrokkenen te zoeken naar de beste oplossingen voor concrete uitdagingen die onze gemeente uitbouwen tot een voorbeeld voor onze regio.

De langetermijnvisie die Groen Temse voor ogen heeft is nooit compleet, is voor nuancering vatbaar en laat een constant voortschrijdend inzicht toe. De visie komt tot stand door ruime bevraging en raadpleging van de burgers, actiegroepen, scholen, jongeren, ondernemers en andere politieke partijen. Zo ontstaat een visie die breed gedragen wordt en tot ver in de toekomst kan dienen als leidraad bij het bestuur van onze gemeente, onafhankelijk van welke politieke strekking de meerderheid uitmaakt. De nuances waarvan sprake zullen zich beperken tot de invalshoek van de verschillende partijen/stakeholders.
Op deze manier kunnen we een antwoord bieden op de verlammende werking van particratie en symptomatisch bestuur dat het politiek bestel al een tijd in de greep houdt en dat de geloofwaardigheid van de politiek aantast.

Wat houdt de nieuwe methodiek in?

We stappen af van het idee, wij zijn de politiek dus we bedenken en voeren uit naar eigen goeddunken.
We formuleren een langetermijnsvisie op basis van principes en uitgangspunten en vervolgens leggen we de doelstellingen voor aan de burger, bedrijven, organisaties,...

Met Groen Temse in een coalitie willen we op regelmatige tijdstippen gemeenteraadszittingen organiseren in de verschillende deelgemeenten. Waarbij inwoners worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de zitting. We brengen de politiek naar de bevolking, we geven de democratie terug aan de burger. Politiek is de regisseur die de krijtlijnen uitzet en alle betrokken partijen samenbrengt om ideeën uit te werken. Deze town hall meetings zouden een ontmoetingsplaats kunnen worden waar verschillende overtuigingen elkaar kunnen ontmoeten en discussiëren over verschillen en meningen.

Het gemeentebestuur brengt alle expertise samen, coördineert het overleg en voert de beslissingen uit in functie van het algemene belang en met maatschappelijk verantwoorde intenties. Door de participatie van inwoners, ondernemers en middenveld structureel in de werking in te bouwen wordt het beleid automatisch breed gedragen en gesteund